Klimaat || Wijs

Bronnen & initiatieven op een rij

Jaar: 2019 (page 1 of 2)

Van Natuur tot Risico..

Van natuurlandschap tot risicomaatschappij neemt de relatie tussen mens en milieu onder de loep. Onze omgang met het landschap verdient hernieuwde aandacht, zeker in deze hectische tijd met klimaatstakingen en boerenprotesten.

Ook de stikstofcrisis en biodiversiteitsvraagstukken geven blijk van een onbalans tussen onze maatschappelijke systemen en onze natuur. Tijd dus voor hernieuwde aandacht van dit boek.

Van ecologie tot economie

De balans tussen economie en ecologie is geen nieuwe kwestie. We moeten er alleen nu anders mee omgaan, anders blijven we in hetzelfde vaarwater hangen en hollen we achteruit qua leefomgeving en uiteindelijk verslechtert dit de relatie met onszelf.

Dit boek kan misschien een handje helpen. Het dateert weliswaar uit 2008, maar dat is relatief als het over de geografische relatie tussen mens en milieu gaat. ‘Laat het niet ongeopend op de koffietafels te liggen’, zoals de inleiding ambieert. Want integrale kwesties over natuur, milieu en landschap zijn complex en vandaag zeer sterk aan de orde.

‘Dit boek verbindt werelden’

Voorwoord Ruud Lubbers, 2007

Individualiteit, chaos en onzekerheid

Er is veel individualiteit. Bijvoorbeeld in de politiek domineert het individuele motief boven het politieke argument (p.265), maar ook in de publieke ruimte staat de individuele beleving centraal. Het individu heeft ontelbare mogelijkheden, veel zaken gaan op hoge snelheid en er is ‘een ongekende ruimte voor mensen om vorm te geven aan hun eigen leven’, individualiteit staat boven sociale structuren.

We ervaren onze huidige wereld dan ook veelal als chaos (zie ook de documentaire van VPRO Tegenlicht Overleven in de chaos). Een van de onderzoekers uit het boek spreekt over de term ‘liquid life’ ofwel een vloeibare chaotische wereld. En de condities van een vloeibare wereld scheppen permanente onzekerheid.

Vloeibare wereld

“De enige zekerheid is de noodzaak om steeds weer opnieuw te beginnen. Geen behoud en continuïteit, maar vergeten, deleten, laten vallen, en verplaatsen bepalen het vloeibare leven (Bouman, 2005, p.2).

Wat resteert is afval.”

p. 264

Om tot duurzame oplossingen te komen in een vloeibare wereld moeten we waarschijnlijk komen tot een gedeelde verantwoordelijkheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Precies dat is wat er namelijk mist: een gedeelde geglobaliseerde verantwoordelijkheid, zoals reeds ook genoemd in de VPRO Tegenlicht documentaire. We leven in een geglobaliseerde wereld, maar hebben nog geen geglobaliseerde verantwoordelijkheid.

“Een gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van wereld problemen” 

p. 270

Duurzaam leiderschap

Wat is dan een geglobaliseerde verantwoordelijkheid? Of hoe komen we daartoe? Het boek noemt verantwoordelijkheid en ethiek als twee belangrijke pijlers van duurzaamheid. En onze leiders en politieke bestuurders zouden die begrippen moeten erkennen of inzien om iets met het concept duurzaamheid te kunnen beginnen.

Daarnaast kunnen we niet alleen naar directe oplossingen blijven zoeken, zoals kleine maatregelen voor de stikstofproblemen of elektrisch rijden als enige oplossing voor onze vele vervoersstromen. Een langetermijnvisie voor een duurzame wereld is essentieel.

Enige hoop biedt misschien onderstaande boodschap uit het boek:

‘In de Europese traditie is de omgang met de natuur al van oudsher in het beleid van politieke bestuurders verankerd.’

p.130

Als we dit in ons achterhoofd houden en doortrekken naar een duurzaam toekomstbeeld, dan is de relatie tussen mens en natuur wellicht weer hanteerbaar. De vele wetenschappelijk auteurs van dit boek kunnen ons wellicht een handje helpen..

Bronnen:

Van natuurlandschap tot risicomaatschappij (AUP)

VPRO Tegenlicht – Uitzending – Overleven in de chaos (sept. 2019)

VPRO Tegenlicht – K. Norgaard, D. Denys, A. Seth (Hoe overleven we..?)

©  2019 GeoSpatie

Natuurlijk – Terlouw

Met natuurlijke precisie deelt Jan Terlouw zijn opgedane kennis over de aarde en natuur in zijn boekenweekessay Natuurlijk (2018). Een persoonlijk verhaal doorspekt met interessante weetjes maakt zijn enthousiasme en verwondering over de natuur en biodiversiteit duidelijk.

Wat kunnen we meer dan met hem meelezen en beseffen hoe bijzonder onze leefomgeving en de aarde als geheel eigenlijk is. Zeker in de huidige discussies omtrent biodiversiteit, klimaatverandering en bijvoorbeeld de stikstofaanpak is ook dit boek actueel. Leer bijvoorbeeld over het klimaat, het huidige interglaciaal, dat we 11.700 jaar geleden zijn binnengetreden.

We zijn er maar net

Maar ook leert Terlouw ons over het ontstaan van de aarde, 4,5 miljard jaar geleden, en dat we als mens met onze huidige technologie maar een laatste honderdste van een seconde oud zijn als je een uur neemt voor de gehele aardse geschiedenis.

‘We zijn er net.’

p. 21, TerLouw, 2018.

Waar zijn staan we dan nu op het gebied van klimaat en duurzaamheid en onze technologische vooruitgang?

Misschien helpt het ons dat te beseffen. Terlouw weet in ieder geval de feiten mooi en helder te schetsen, zodat ze gemakkelijk blijven hangen. Bij mij in ieder geval als klimaatschrijver en deze feiten wakkeren zelfs mijn bewustzijn aan voor een meer holistische kijk. Of wellicht door het presenteren van de kale cijfers omlijst met simplistische voorbeelden.

Energie en Klimaat

Over energie en klimaat is Terlouw duidelijk en realistisch. Met zijn natuurkundige achtergrond beschrijft hij het leven op aarde als energiekringloop. Energie krijgen we van de zon. We zijn alleen vergeten de zon-nu te gebruiken in plaats van de zon-vroeger, zoals hij het zo mooi noemt:

‘We moeten de energie van de zon-nu en niet die van de zon-vroeger gebruiken.’

‘De zon straalt in een uur een hoeveelheid energie naar de aarde waar de hele mensheid een jaar genoeg aan zou hebben.’

p.41 & 42

Ook over het IPCC geeft hij een korte verhandeling. Met een korte uitleg over wat er in de loop der jaren is gebeurd op het vlak van de klimaatwetenschap en conferenties. Voor een kenner wellicht bekend, maar een korte uiteenzetting doet soms nog altijd wonderen, vooral om er met een frisse blik naar te kijken. Het aandeel van het Parijse klimaatakkoord en president Trump laat hij daarbij niet ongemoeid.

Biodiversiteit

Ook zijn natuurkundige blik laat hij schijnen over het tropisch regenwoud. Biodiversiteit beschreven aan de hand van systemen en processen. Het systeem van energie en kringlopen. Hij noemt het regenwoud een circulaire economie.

‘Kijk eens hoe volmaakt een tropisch regenwoud functioneert. Het is een uitgestrekt, samenhangend gebied, met planten en dieren, micro-organismen en waterbewegingen… Alles wordt hergebruikt. Niets gaat verloren. Een oerwoud houdt zichzelf in stand.’

p.37 & 38.

Het natuurlijk systeem houdt zichzelf dus in stand, mits er energie wordt toegevoegd, door de zon. En mits de mens niet teveel ingrijpt in het natuurlijk systeem. Het trieste is alleen dat we dit al een geruime tijd wel doen. Met ons menselijk handelen doorbreken we natuurlijke systemen.

‘We zijn de aarde aan het verwoesten, er is een zeer ernstige ontwikkeling voor planten, dieren en mensen gaande.’

p.14, Terlouw

Veilige aarde

Maar om af te sluiten met een iets positievere kijk. De wereld van vandaag is veiliger dan ooit, volgens Terlouw. Dus laten we de natuur, die wij zo hard nodig hebben en waar we onderdeel van uitmaken, goed verzorgen. Laten we inzien dat de grootste bedreiging die is, in dat wat wij de natuur aandoen. Als we ons dat beseffen (en er iets aan doen uiteraard) komt het goed, volgens Jan Terlouw.

Bronnen:

Natuurlijk – boekenweekarchief (Stichting CPNB)

Natuurlijk (Trouw recensie)

Het Hebzuchtgas – klimaatboek Terlouw (Klimaatwijs – 9 april 2018)

© 2019 GeoSpatie

Arnhem Klimaatbestendig

Hittestress, wateroverlast, … steeds meer steden krijgen hiermee te maken. Platform Arnhem Klimaatbestendig motiveert bewoners en bedrijven in en om Arnhem om zich weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Het platform verbindt bestaande en nieuwe initiatieven in de stad met de opvatting: ‘Iedereen kan bijdragen om de stad klimaatbestendig te maken.’

Verbinding

Samen maken we Arnhem klimaatbestendig, zowel bedrijven, bewoners, kennisinstellingen als overheden. Met een website, bijeenkomsten en inspirerende maatregelen stimuleert dit netwerkplatform verbinding te maken tussen bestaande lokale initiatieven. Nieuwe ideeën zijn daarbij ook van harte welkom. Arnhem Klimaatbestendig wil problemen met wateroverlast en hittestress efficiënt en daadkrachtig aanpakken. En samen staan we immers sterker.

Projecten, in buurt huis of tuin

Alle Arnhemse projecten of initiatieven zijn terug te vinden op een kaart, of het nu een voltooid project, een project in ontwikkeling of nog een idee is. Alle projecten, klein en groot, voor minder hittestress, minder wateroverlast of meer natuur én biodiversiteit zijn in kaart gebracht.

Wat kun jij doen?

Maak je buurt, huis of tuin meer klimaatbestendig met de voorgestelde maatregelen, zoals groene muren, regenwateropslag of zelfs een regenwatersysteem in je huis. Hoe je dit allemaal kan realiseren of waar je subsidies kan regelen kan je terug vinden op de website. Een paneel met maatregelen en kaartjes om zelf aan de slag te gaan staat geregeld op evenementen in de stad.

Doe mee, draag bij en geef het door!

Klimaatcafé

Met het Klimaatcafé organiseert het platform terugkerende bijeenkomsten om te netwerken en kennis te delen over een bepaald thema. Het aanstaande Klimaatcafé bijvoorbeeld, 27 juni a.s., zal gaan over gezondheid in de stad in een warmer wordend klimaat. Hoe kun je omgaan met hittestress, bijvoorbeeld voor de kwetsbare groep ouderen. Sprekers van onder meer de GGD en woningbouwcorporatie Portaal Arnhem komen aan het woord.

Arnhem Klimaatbestendig website

Dit is Arnhem Klimaatbestendig..

Klimaatcafé

Netwerkpartners

© 2019 GeoSpatie

Klimaatmanifest

Europa kan klimaatverandering stoppen, volgens Europarlementariër Bas Eickhout. Daar is wel samenwerking, lef en doorzettingsvermogen voor nodig, zegt hij in zijn boek Klimaatmanifest. Daarnaast is politieke wil een belangrijke factor en die ontbreekt nog wel eens. Of zou het tij kunnen keren met de huidige Europese parlementsverkiezingen?

‘Ergens is het een rare vraag natuurlijk: hebben we het geld om onze aarde leefbaar te houden? .. We hebben het geld én de technologie om onze economie op korte termijn klimaatneutraal te maken, wat mist is politieke wil.’

p.49, KLimaatmanifest

Manifest

Desalniettemin Klimaatmanifest is een positief pleidooi voor dat wat we kunnen doen om de Parijse doelen te halen en waar we staan met onze politieke betrekkingen aangaande klimaatverandering. Bas Eickhout bespreekt tien voorstellen, zodat we met een ‘klimaatcrisis’ om kunnen gaan.

Te ambitieus?

En wie denkt dat we nog niks bereikt hebben, heeft het mis. In zijn voorwoord vertelt Bas Eickhout dat er in de jaren dat hij politiek actief is, er wel degelijk zaken gerealiseerd zijn op het gebied van klimaatverandering en de politiek, zoals het Parijs-akkoord uiteraard, een aankomend Nederlands klimaatakkoord en meer. Niet alles is onrealistische gebleken of te ambitieus, zoals hij beweert.

‘ ..niets is onmogelijk als Europese politici durven op te komen voor het algemeen belang, gesteund door een groeiende groep mensen die inzien dat daadkrachtige maatregelen tegen klimaatverandering in hun belang zijn.’

p. 8 Klimaatmanifest

Een mooi bijvoorbeeld zijn natuurlijk ook de meest recente ontwikkelingen, zoals het initiatiefvoorstel-Klaver, dat zojuist is aangenomen door de Eerste Kamer en niet te vergeten de groeiende zetels voor de Groenen in de verkiezingen voor het Europese Parlement.

Van Wetenschap naar Politiek

Voor wie nog wat meer wil weten over klimaatverandering of luisteren naar Bas zijn verhaal, bekijk eens zijn klimaatcollege. Hierin zet hij de huidige wetenschappelijke bevindingen uiteen in aanloop naar politieke besluitvorming. Ofwel, een achtergrondverhaal met een politiek tintje.

Klimaaatmanifest – Boom Uitgevers Amsterdam

Klimaatcollege Van Wetenschap naar Politiek

© 2019 GeoSpatie

Klimaat Kwartet

Vind je klimaat saai of moeilijk…? Speel eens het Klimaat Kennis Kwartet van Nanda Verbeek en misschien kijk je daarna heel anders naar alles wat met klimaat of duurzaamheid te maken heeft. Met dit kwartet kun je spelenderwijs leren over wat je zelf kunt doen, wat je school of je ouders kunnen doen of wat er bijvoorbeeld mis is met de aarde. Negen kwartetten vertellen een verhaal.

Na het spelen…

De website van het kwartet geeft nog meer informatie en leuke weetjes voor als je nieuwsgierig bent geworden door het spel. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel auto’s Nederland heeft? Of welke duurzame dag het vandaag is..? Op klimaatkwartet.nl staat namelijk een Duurzame Dagen Kalender om te ontdekken dat er bijna elke dag iets speciaals te doen valt voor het klimaat of onze aarde.

Website Klimaat Kwartet

Duurzame Dagen Kalender


© 2019 GeoSpatie

Verdronken Land

Wil jij ervaren wat een stijgende zeespiegel voor jou of jouw omgeving betekent? Compagnietheater Amsterdam organiseert samen met collectief LUDWIG het pop-up museum Verdronken Land. In het weekend van 25 en 26 mei staat dit theater volledig in het teken van klimaatverandering en het stijgen van de zeespiegel. Wat voor gevolgen heeft dit voor ons en de wereld om ons heen?

Verschillende kunstenaars

Verschillende internationale kunstenaars laten zien, horen en voelen wat de kracht en schoonheid van water is, met video’s, beeldende kunst, een zeepkisten evenement en meer. Zoals de Belgische filmmaker Claude Cattelain die een videokunstwerk toont over een man die het water terug de zee in veegt. De Spaanse beeldend kunstenaar Isaac Cordal zal de Kloveniersburgwal voor het theater gebruiken als zijn kunstruimte.

Enkele van de programma onderdelen..

Dus laat je verassen door deze inspirerende kunstenaars en ervaar een nieuwe waterige wereld. Ofwel:

‘Kom naar het verdronken land en laat je zintuigen prikkelen op zee(niveau)!’

Ludwig Live

Bronnen

Verdronken Land

Programma Compagnietheater

Amerpodia

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

© 2019 GeoSpatie

Klimaatvragen?

Heb jij klimaatvragen, zoals wat is eigenlijk een broeikasgas? Zorgt CO2 voor een groenere aarde of wat is de rol van de zon in de opwarming van de aarde? Wil jij een antwoord op dit soort vragen? Dan moet je bij onderstaande initiatiefnemers zijn..

Veelgestelde klimaatvragen

De vraag naar feiten over klimaatverandering hangt in de lucht. Ook ik hoor de laatste tijd steeds vaker de roep om  klimaatvragen, zowel in privékringen als in zakelijke contreien. ‘Wat is waar en wat niet? Kun je even de feiten voor mij op een rij zetten’?,  is vervolgens de vraag. ‘Ik zie ze graag op een presenteerblaadje’, klinkt het bij een borrel.

Wat is de zin en onzin in klimaatdiscussies?

Wat zijn de fabels en de feiten over CO2?

Welke feiten en ficties zijn er in het klimaatvraagstuk?

Wat is nu echt waar, en wat niet?

Recentelijke zijn er een aantal partijen aan de slag gegaan. Kenners uit het vakgebied, zoals het KNMI, wetenschappers als Bart Verheggen en anderen, in samenwerking met media zoals NU.nl. Klimaatwijs zet hier de initiatieven aan klimaatvragen op een rij:

Nu.nl

Nu.nl is recent gestart met een serie klimaatvragen, die worden beantwoord door wetenschappers. Vandaag deel 1: ‘Hoeveel warmer wordt het nou eigenlijk?’ Je kan de serie volgen of zelfs je eigen vraag stellen. Wie weet wordt jouw vraag binnenkort dan beantwoord via Nu.nl. Stel jouw prangende klimaatvraag hier.

Media, blogs en meer

Ook in de media is er momenteel aandacht voor klimaatvragen. Het Algemeen Dagblad en De Morgen bijvoorbeeld hebben achttien prangende klimaatvragen getoond in hun artikel ‘Klaar met alle meningen over klimaatverandering? Dit zijn de feiten’. Deze lijst beantwoordt vragen als ‘Waarom zou de mens dan nu de oorzaak zijn?’ Of ‘Wat merken we nu al van het broeikaseffect?’. Ook De Standaard bundelt vragen onder het mom van: dit moet u weten om te kunnen meepraten in het klimaatdebat.

Klimaatblog Bart Verheggen geeft ons de wetenschappelijke feiten over broeikasgassen met de vraag ‘Wat is eigenlijk een broeikasgas?’. Waarom is een dergelijk gas een broeikasgas? Hij legt dit uit op moleculair niveau. En wat gebeurt er vervolgens als er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen?

Ook Milieucentraal stipt enkele feiten aan in hun kort en bondige verhaal Klimaatverandering. de temperatuur op aarde stijgt en wat zijn de gevolgen, voor Nederland en de wereld. En wat is eigen CO2-voetafdruk bijvoorbeeld.

En ook het HIER klimaatwoordenboek geeft enkele handige weetjes over wat bepaalde termen in de klimatologie en een veranderend klimaat betekenen. Wat betekent bijvoorbeeld het begrip permafrost en hoe verandert dat in tijden van een warmer wordende aarde? Maar ook zeespiegelstijging, koolstofkringloop, het Kyoto-Protocol en warmtetransitie staan hierin vermeld.

KNMI-Klimaatberichten

Sinds een jaar of twee heeft het KNMI klimaatberichten in het leven geroepen. Inmiddels is er een hele database aan berichten opgebouwd met meer dan honderd klimaatissues. Neem een kijkje in deze database en kom meer te weten over klimaatfluctuaties, CO2-metingen, orkanen, droogte of zonkracht.

Voorloper klimaatvragen.. 

Wist je dat? Enkele jaren geleden heeft het Platform Communication on Climate Change (PCCC) een set aan klimaatvragen ontwikkeld, de FAQ’s van Klimaatportaal. Deze zijn nog steeds online te vinden, er moet uiteraard een kanttekening bij geplaatst worden dat dit FAQ’s zijn van circa 10 jaar geleden. Maar de werking van ons klimaatsysteem verandert gelukkig niet zo snel, dus neem gerust eens een kijkje in dit klimaatdossier (bijvoorbeeld bij oorzaken) en het bijbehorende scholierendossier, bedoeld voor onder meer profielwerkstuk informatie.

Boeken met feiten 

Tot slot een aantal boeken die ingaan op de feiten en fabels over het klimaat. De een wat ouder dan de ander, maar zeker niet minder interessant en onwaar.

“Wat is er aan de hand met het weer in Nederland en België?”

Klimaatverandering, H. Geurts & R. van Dorland 2005

Klimaatverandering, wat is er aan de hand met het weer in Nederland en  België geeft in mooie bewoordingen en spannende titels een kijkje in de klimaatwetenschap, van waarnemingen tot klimaatmodellen. Bijvoorbeeld de wolken van binnen bekeken. Geschreven door (oud) KNMI-persvoorlichter Harry Geurts en klimaatwetenschapper Rob van Dorland.

Ook wetenschapper en hoogleraar Pier Vellinga heeft zich in 2011  gewaagd aan het verhalen van feiten, fabels en open vragen over het klimaat met zijn boek Hoezo Klimaatverandering. In vragende vorm behandelt hij een aantal belangrijke klimaatzaken, zoals wordt de invloed van de mens op het klimaat overschat? Of Hoe erg is dat, een iets warmere wereld? Achterin het boek doet hij letterlijk verslag van feiten, bijbehorende fabels en, niet geheel onbelangrijk voor een wetenschapper, onzekerheden.

Een wat ouder en buitenlands exemplaar is De feiten over Klimaatverandering van Dinyar Godrej uit 2001. Voorzien van mooie schematische afbeeldingen gaat dit boek in op de gevolgen van onder meer gezondheid van de mens, gevolgen voor de landbouw en voedselproductie en bijvoorbeeld de politiek over klimaatverandering.

“Ik kwam erachter dat wetenschappers praktisch nooit zeggen dat ze ergens zeker van zijn, zelfs niet als dat voor meer dan negentig procent wel het geval is.”

Inleiding, p.11, De feiten over Klimaatverandering, D. Godrej, 2001

Naast feiten- en fabelboeken zijn er natuurlijk ook nog een heleboel andere waardevolle boeken over klimaatverandering geschreven, met de werking van het broeikassysteem en zo meer. En zeker niet te vergeten de kinderboeken waarin vaak in goede en heldere taal basiskennis over ons klimaatsysteem aan bod komt. Vaak als onderdeel van een encyclopedie, schoolboek of anderszins.

Het meest recente en compleet geïllustreerde (kinder)boek over klimaatverandering is Palmen op de Noordpool.

Klimaatvragen series

Nu serie – Hoeveel warmer wordt het nu eigenlijk? (7 april)

Nu serie – Hoe komt het dat de temperatuur stijgt..(5 april)

KNMI – klimaatberichten database (Karin van der Wiel)

KNMI- honderdste klimaatbericht (zoek op thema)

Platform Communication on Climate Change – Veelgestelde vragen klimaat 

Milieucentraal – Klimaatverandering

HIER Klimaatwoordenboek (2017)

Enkele voorbeelden..  klimaatvragen 

Wat is eigenlijk een broeikasgas? (Bart Verheggen blog – 08 april)

Hoe zijn oude klimaatvoorspellingen … rol van de zon’ (KNMI nieuws – 12 maart)

Media

AD – Klaar met alle meningen.. (05 april 2019)

Nu.nl – Klimaat Rubriek

Scholieren en studenten

Scholierendossier – Initiatief van het Platform Communication on Climate Change

Tipping Point Ahead – Scholierenwebsite van het Netherlands Earth System Science Centre (NESSC)

Internationaal

Facts climate change – Usborne

FAQ’s Climate Change – Michigan State University

De Standaard – Het klimaatdebat in 33 vragen, dit moet u weten om te kunnen meepraten

Voorloper klimaatvragen

Platform Communication on Climate Change – Veelgestelde vragen klimaat 

FAQ – De werking van ons klimaatsysteem

Klimaatportaal – PCCC (Klimaat voor Ruimte)

 

© 2019 GeoSpatie

Klimaatprotesten

Zondag 10 maart is de landelijke mars voor het klimaat. De stakingen georganiseerd door scholieren zijn al even gaande, maar zeker nog niet ten einde en klimaatprotesten wereldwijd nemen nog steeds toe.

In Nederland stonden begin februari duizenden scholieren op het Malieveld. Het eerste Nederlandse gevolg van de aanzet van schoolstakingen van het Zweedse meisje Greta Thunberg.  ‘Alles zal moeten veranderen en wel vandaag’, was een van haar wijze uitspraken, die aanleiding hebben gegeven voor diverse schoolstakingen wereldwijd.

Aanstaande klimaatprotesten:

Klimaatmars Amsterdam 10 maart as

Klimaatspijbelen 14 maart as

Landelijke klimaatmars
Naast de jongeren spijbelacties is er zondag 10 maart een landelijke klimaatmars op de Dam in Amsterdam, georganiseerd door Milieudefensie, de FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond. De organisaties zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken. Ze roepen de regering op te kiezen voor échte oplossingen. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Voor een veilige toekomst voor iedereen. Inmiddels hebben zich ruim 50 maatschappelijke organisaties en politieke partijen bij dit initiatief aangesloten.

Youth for Climate 

Youth for Climate heeft de organisatie op zich genomen en spoort jongeren aan mee te spijbelen voor het klimaat. Een signaal naar de politiek. Met hun overzichtelijke website geven ze praktische informatie, achtergrond, nieuws en een format voor verlofaanvraag bij je docenten. Uiteraard zijn ze ook actief op verschillende mediakanalen. De volgende Nederlandse stakingsactie staat gepland op 14 maart.

“Ik snap het wel. Het is meer hun klimaat dan het onze.”

Minister Wiebes (EZK) – NOS

Youth for Climate België

 

Wereldwijde initiatieven

Ook in andere landen worden acties door jongeren ondernomen, waaronder België, Australië, Duitsland, Oostenrijk en meer. Onder de naam School strike for climate of Youth Strike 4 Climate and Climate movements kun je veel informatie vinden.

 

“Het grote probleem van de mens is dat we geen langetermijngen hebben, niet verder kijken dan veertig jaar.’’ Jan Terlouw

Jan Terlouw in de  Gelderlander

Geef de Toekomst een stoel

Bij Wijs van de Week (nr.16, 2017)

Klimaatmars 10 Maart

Maak de klimaatmars groot

Ondersteunende partijen

Toolkit

Kom ook/doe mee – Milieudefensie

Klimaatprotesten

Klimaatstakingen (Pinkpolitiek) – mooi overzichtslijstje op kaart en met data

Youth for Climate.nl (website)

Youth for Climate (Facebook)

Youth for Climate.com (België)

Klimaatmars 10 maart – Maak de klimaatmars groot

Youth for Climate overzicht stakingen (Wiki)

Jonge klimaatbeweging

Greta Thunberg

Greta Thunberg (de Zweedse klimaatactiviste)

Greta Thunberg TEDx Talk – Stockholm (video)

UN plenary session – Greta Thunberg (video)

Nieuws

Rutte tegen jongeren we doen al veel … (NOS – do 7 februari)

350 wetenschappers steunen scholieren – Trouw

Klimaatspijbelaars praten met premier Rutte (Parool)

Nijmegen krijgt donderdag ….. (AD en Gelderlander)

Klimaatprotest oke maar van mijn vliegreisjes… (Trouw – 6 febr.)

Onderzoek onder scholieren

Klimaatbewustzijn in de stad – Adwin Bosschaart (HvA)

Scholierenonderzoek  (HvA nieuws)

Buitenland

School strikes 4 climate (lijst met landen en data)

Climate movement (Wiki)

The Climate Museum New York (in opwachting..) (zie Community Engagements)

Het Laatste Nieuws (HLN) Belgie – stakingsberichten

School Strike for Climate – Australie

Toekomst

Het Hebzucht Gas: sprookje over jongeren en het klimaat – Jan Terlouw

Geef de toekomst een stoel… Toekomststoel – Jan Terlouw

We bezitten geen langetermijngen … (Wijs van de Week nr. 16 2018 – Terlouw)

Overige

Klimaatwijs berichten Educatie

Scholierendossier van voormalig Platform Communication on Climate Change (Klimaat voor Ruimte)

Het informatieve boek over klimaatverandering – Palmen op de Noordpool (Marc ter Horst)

 

© 2019 GeoSpatie

Eerste Hulp Bij Klimaatverandering

In vijf stappen naar een bloeiende toekomst, voor jou én de planeet. Eerste Hulp Bij Klimaatverandering (EHBKV), het klimaatstripboek van Anabella Meijer, helpt je in eerste instantie bewust te worden van alledaagse gebeurtenissen, emoties en gedragingen rondom klimaatverandering.

Deze klimaatmaterie is niet zo ongewoon en moeilijk als ze lijkt, maar daar heb je wel sterk beeldmateriaal voor nodig met een flinke dosis humor, zoals Anabella heeft bewerkstelligd. Anders blijft klimaatverandering voor veel mensen een lastig en complex onderwerp.

Voor veel mensen is denken in abstracties onnatuurlijk en zelfs erg moeilijk. Klimaatverandering is bij uitstek een abstract concept.  Concreet taalgebruik maakt daarom gebruik van voorbeelden die dicht bij het leven van mensen staan. Klimaatverandering is abstract, maar dijkdoorbraak is concreet.

EHBKV, p.79

Van koud naar warm, of heet?

De vijf stappen in het boek lopen van koud naar warm of misschien wel heet: ‘Van koud naar warm. Van weten via voelen, willen en kunnen, zodat doen een eitje wordt (p.16).’ Ofwel van harde wetenschap (de werking van het klimaatsysteem) naar zachte wetenschap (over de menselijke geest zoals communicatie, marketing en psychologie), van herkenbare beeldverhalen naar inspirerende vooruitzichten om te komen tot daden voor je eigen inzet.

‘Van koud naar warm. Van weten via voelen, willen en kunnen, zodat doen een eitje wordt.’

EHBKV, p.16

Emotioneel klimaat

Dit rijk geïllustreerde zelfhulpboek is volgens de makers gegarandeerd schuldgevoel vrij, maar los van emoties blijven kan niet. Werp alleen al een blik op de uitdrukkingen van alle stripfiguren uit het boek en je ziet hoe emotioneel we allemaal kunnen zijn als het om klimaatonderwerpen gaat.

Als de dood voor klimaatverandering

‘Niemand bracht uit zichzelf klimaatverandering ter sprake, tenzij aan- gespoord [red.: rond de jaren ’60]. En dan komen de horrorverhalen. Maar wel vanaf een comfortabele positie: ‘Ik denk dat mijn overkleinkinderen er pas mee te maken krijgen’.  Volgens onderzoek van Bruce Tonn van de universiteit van Tennessee hebben mensen geen beeld meer van de toekomst. Een idee van de wereld over 20 jaar is er nog wel, daarna gaat het beeld op zwart. Er ligt een diep pessimisme onder.’

EHBKV, p.105

Van vliegschuldgevoelens tot romantische vlinders (vluchtgedrag, p.142 en dating, p.160), je kan het zo gek niet bedenken of het heeft met onze planeet, wij mensen of het klimaat te maken. Bijna alles is terug te voeren op klimaatverandering, meer dan wij veelal denken of voelen.

Superheld

Maar nog mooier, met dit eerste hulp ‘stappenplan’ kun je een sexy klimaatheld worden. Iedereen heeft namelijk zijn eigen superkracht (superpower) en kan die inzetten, ook als het gaat om gedragingen omtrent klimaatverandering. Vind dus je eigen pad op een positieve humoristische manier met behulp van dit boek.

Word een sexy klimaatheld, niet omdat het moet, maar omdat jij het wilt!

Welke sexy superheld wil jij worden? Neem misschien eerst een kijkje bij de verschillende klimaattypetjes of lees het allemaal hier:

EHBKV website

EHBKV boek pdf

Over Anabella Meijer (auteur) – Iedereen heeft een verhaal. Dit is het mijne…

In de media (enkele recensies en een radiofragment)

Spijkers met Koppen – Radio 2 fragment (Anabella Meijer en Aral Voskamp)

‘Hell does not sell’ over al dan niet gebruiken van alarmerende frames (Trouw- 13 jan)

Andere klimaatboeken

De Klimaatjes

Palmen op de Noordpool

 

© 2019 GeoSpatie

Brrr – Een zeeverhaal

Interesse voor de wereld om ons heen begint in onze jeugd. In Brrr een zeeverhaal nemen Lucienne Tomesen en Guy Renardeau ons mee naar de wereld van de zee.

Het verhaal vol liedjes en gedichten spreekt tot de verbeelding, is fantasierijk en verwoordt basale vragen als:

Mama, weet jij waar het water vandaan is?

p.24 –  Brrr, een zeeverhaal

Klimaatverandering of zeespiegelstijging komt niet direct aan bod in dit boek, maar interesse voor de zee kan niet vroeg genoeg beginnen. Verwondering over onderwerpen als zeespiegelstijging of plastic soep volgen later vanzelf.

‘Morgen is er weer een dag.

Ik wil niet naar huis.

Maar de zee is er morgen ook nog, lieverd.

En overmorgen. En de volgende week…

De zee is er altijd.

Altijd?

Ja. Voor altijd.’

p.36 – Brrr, een zeeverhaal

Plastic Soep en Out to Sea

Momenteel kan je in Arnhem de tentoonstelling Out to Sea The Garbage Project bezoeken. Deze tentoonstelling is een onderdeel van Arnhem Plasticvrij het initiatief van de gemeente Arnhem, de Groene Vos en Rozet om burgers en bedrijven bewust te maken van de problematiek van plastic.

Tentoonstelling Out to Sea

De Klimaatjes – Plastic Soep

De Klimaatjes (dd 31 mei 2018)

Zeespiegelstijging (Rapportage onderzoek Deltares – sept. 2018)

Plastic werkstuk en spreekbeurten info

 

© 2019 GeoSpatie

« Oudere berichten

© 2023 Klimaat || Wijs

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑